Rodo

INFORMACJE i DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Wieczorek – Poleszak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Anna Wieczorek – Poleszak NIP 7123010991, siedziba: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5 20-002 Lublin, tel. 695186535, email: adw. annawieczorek@gmail.com

II. Kontakt z Administratorem.

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

1) kontakt telefoniczny: +48 695186535

2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: adw.annawieczorek@gmailcom

3) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5 20-002 Lublinc

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych: imię/ imiona i nazwisko, oznaczenie firmy; adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
Dane przekazane przez Państwa w związku i w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) w celu:
a. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umowy w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej.

V. Odbiorcy danych osobowych.

1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom (w zakresie niezbędnym do wykonania usługi prawnej oraz wykonania obowiązków publicznoprawnych):
– podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
– podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
– sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
– podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania oraz przepisów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji klienta zgodnie z ustawą.

VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;

b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;

c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;

d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;

e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.